Statut

STATUT
Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie, zwane dalej „Towarzystwem”, nosi nazwę Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS).

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą władz Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

§3

Towarzystwo jest zarejestrowane, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II
Cel i środki działania Towarzystwa

§5

1. Towarzystwo jest organizacją naukową, której celem jest przyczynienie się do rozwoju studiów i badań w dziedzinie lingwistyki stosowanej, oraz do wykorzystania ich wyników w praktyce.

2. Towarzystwo zmierza do osiągnięcia swego celu przez:

a. Popieranie rozwoju badań w zakresie lingwistyki stosowanej;

b. Upowszechnianie i popularyzację osiągnięć lingwistyki stosowanej i związanych z nią dziedzin;

c. Ułatwianie i podtrzymywanie łączności wśród członków Towarzystwa, m.in. poprzez koordynację prowadzonych przez nich badań;

d. Współpracę z towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami działającymi w kraju, których prace są istotne dla rozwoju lingwistyki stosowanej;

e. Popieranie i utrzymywanie łączności i wymiany naukowej z zagranicą, a w szczególności z Międzynarodowym Towarzystwem Lingwistyki Stosowanej – Association Internationale Linguistique Appliquee /AILA/;

f. Urządzanie odczytów, posiedzeń i zjazdów naukowych;

g. Wydawanie i rozpowszechnianie publikacji zakresu prac i działalności Towarzystwa;

h. Popieranie wydawania i ułatwiania obiegu innych publikacji z zakresu lingwistyki stosowanej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

i. Przyczynianie się do wdrażania osiągnięć lingwistyki stosowanej do praktyki.

 

Członkowie

§6

Towarzystwo składa się z członków:

a. zwyczajnych

b. honorowych

§7

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, działająca zawodowo w zakresie lingwistyki stosowanej lub posiadająca wykształcenie w tym zakresie, którego kwalifikacje zostały uznane przez Zarząd Towarzystwa za wystarczające. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie wniosku kandydata i pisemnej opinii 1 członka zwyczajnego. Do przyjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów całego Zarządu; w razie równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego. Od omawianej decyzji przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

§8

Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla Towarzystwa, wybrana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków obecnych.

§9

Członkiem honorowym może być także obywatel obcego państwa.

§10

Każdy członek Towarzystwa ma prawo:

1. uczestniczyć w pracach Towarzystwa oraz urządzanych przez nie zjazdach, posiedzeniach i odczytach;

2. uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia;

3. głosować i składać wnioski na walnym Zgromadzeniu;

4. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;

5. zgłaszać propozycje dotyczące działalności PTLS.

Punkt d. nie dotyczy członków honorowych.

§11

Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:

1. dbać o dobre imię Towarzystwa;

2. popierać cele Towarzystwa stosownie do postanowień statutu oraz podjętych uchwał;

3. brać czynny udział w pracach i działalności Towarzystwa;

4. regularnie wpłacać roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Punkty c. i d. nie dotyczą członków honorowych.

§12

Członek może wystąpić z Towarzystwa na własną prośbę złożoną na piśmie, skierowana do Zarządu Towarzystwa, po uiszczeniu zaległych składek oraz wywiązaniu się ze wszystkich umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa skreśla członka zwyczajnego, który przez dwa lata mimo dwukrotnego upomnienia nie stosuje się do §11 pkt d.

§13

Wykluczenie z Towarzystwa następuje uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą na wniosek członka zwyczajnego bezwzględną większością głosów za działanie na szkodę Towarzystwa lub nie wywiązywanie się z obowiązków, wynikających z §11 pp. a, b, c.

Członek ma prawo odwołać się od orzeczenia Zarządu Towarzystwa do Sądu Koleżeńskiego w terminie 1 miesiąca od otrzymania orzeczenia. Wykluczenie członka z Towarzystwa nie zwalnia go od obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na nim umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.

 

Władze Towarzystwa

§14

1. Władzami Towarzystwa są:

a. Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa,

b. Zarząd Towarzystwa,

c. Komisja Rewizyjna,

d. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa 3 lata.

 

Walne Zgromadzenie

§15

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie jego członków. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§16

Zwyczajne Zgromadzenie obraduje co roku, w miarę możliwości w połączeniu ze zjazdem naukowym, w miejscowości i terminie wyznaczonym przez Zarząd i podanym do wiadomości członków pisemnie, co najmniej na 14 dni wcześniej.

§17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

a. przeprowadza dyskusję i głosowanie nad sprawozdaniami Zarządu Towarzystwa za ostatni okres sprawozdawczy, oraz nad planami działalności,

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi absolutorium,

c. wybiera Przewodniczącego, oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz ich zastępców,

d. decyduje o majątku Towarzystwa,

e. ustala wysokość składki rocznej członków Towarzystwa,

f. obraduje nad wnioskami Zarządu,

g. podejmuje uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Towarzystwa,

h. rozstrzyga w sprawach odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

i. nadaje i pozbawia członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.

§18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się:

a. na wniosek Zarządu Towarzystwa,

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na wniosek co najmniej 1/5 członków Towarzystwa.

Zgromadzenie takie powinno być zwołane przed upływem 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku, nie licząc jednak okresu od 1 lipca do 15 września, a członkowie powinni być powiadamiani o jego terminie co najmniej 14 dni naprzód.

§19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Członkowie Zarządu nie głosują w sprawie absolutorium. Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga większości 2/3 głosów członków obecnych. Do ważności uchwał w terminie oznaczonym w zawiadomieniu potrzebna jest obecność co najmniej ½ członków Towarzystwa oraz większości członków Zarządu; w drugim terminie uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.

§20

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie. W sprawach personalnych (wybory, przyjęcie lub pozbawienie członkostwa honorowego, wykluczenie) głosowanie jest tajne. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach na żądanie co najmniej 1/3 głosujących.

§21

Uchwały Walnego Zgromadzenia wykonuje Zarząd lub powołane Komisje.

§22

W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi 7 członków: Przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, dwóch członków, sekretarz i skarbnik. W razie niemożności pełnienia funkcji lub ustąpienia, w skład Zarządu wchodzi członek zwyczajny Towarzystwa wybrany przez Walne zgromadzenie.

§23

Przewodniczący Zarządu wybierany jest bezpośrednio, w oddzielnym głosowaniu.

§24

Zarząd powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od wyborów. Przewodniczący i członkowie Zarządu Towarzystwa wybierani są na trzy lata.

§24a

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia może nadać byłemu przewodniczącemu Towarzystwa, który w szczególny sposób wyróżnił się działalnością na rzecz Towarzystwa, godność Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.

§24b

Honorowy Przewodniczący uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

§25

Zarząd Towarzystwa:

a. kieruje sprawami Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami,

b. przyjmuje, skreśla i wyklucza członków zwyczajnych,

c. zwołuje Walne Zgromadzenia,

d. realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia,

e. zarządza majątkiem i funduszami Towarzystwa,

f. prowadzi korespondencję i rachunkowość Towarzystwa zgodnie z przepisami i budżetem uchwalanym przez Walne Zgromadzenie,

g. sporządza sprawozdania roczne, budżety i bilanse oraz przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

§26

Zarząd Towarzystwa zbiera się przynajmniej dwa razy w roku. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest quorum 3 osób; rozstrzyga zwykła większość głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Zarząd uchwala regulamin swoich posiedzeń.

Uchwały Zarządu podaje się do wiadomości członków.

§27

Przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik tworzą Prezydium Zarządu, które załatwia sprawy bieżące. Przewodniczący, lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

§27a

W sprawach majątkowych do reprezentowania Towarzystwa upoważniony jest Przewodniczący. W sprawach majątkowych o wartości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł do reprezentacji Towarzystwa upoważniony jest także samodzielnie skarbnik.

 

Komisja Rewizyjna

§28

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji i dwóch członków, wybieranych na okres trzech lat. Członkowie Komisji oraz Przewodniczący Komisji nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w Towarzystwie. W razie niemożności pełnienia funkcji lub ustąpienia członka Komisji rewizyjnej w czasie trwania kadencji, w skład Komisji wchodzi członek zwyczajny Towarzystwa wybrany przez Walne Zgromadzenie.

§29

Komisja Rewizyjna sprawuje z ramienia Walnego Zgromadzenia nadzór nad całokształtem działalności Towarzystwa, a w szczególności nad gospodarką finansową Towarzystwa z punktu widzenia jej legalności i celowości. W tym celu przynajmniej raz w roku ma obowiązek sprawdzić księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Ponadto Komisja podejmuje działanie na wniosek Przewodniczącego Towarzystwa lub z własnej inicjatywy w dowolnym czasie. Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół. UchwałyKomisji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Komisji. Komisja ma prawo żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z §18.

Komisja przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Sąd Koleżeński

§30

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory powstałe między członkami Towarzystwa na tle działalności i celów Towarzystwa oraz rozpatruje sprawy dotyczące naruszania zasad statutowych, uchwał i regulaminu władz Towarzystwa. Sąd Koleżeński rozpatruje również odwołania od uchwał Zarządu Towarzystwa o wykluczenie członka (§13). Orzeczenie w rozpatrywanej sprawie powinno być wydane w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku do Przewodniczącego Sądu. Od orzeczenia sądu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, ze pośrednictwem Przewodniczącego Komisji rewizyjnej, przy czym odwołanie powinno wpłynąć do Przewodniczącego Komisji najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

W razie wystąpienia członka Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, w skład Sądu wchodzi członek Towarzystwa wybrany przez Walne Zgromadzenie.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

Zasady i tryb postępowania Sądu oraz kar określa regulamin.

 

Koła terenowe

§31 – (skreślony)

 

Majątek Towarzystwa

§32

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

a. wpływy ze składek członkowskich

b. (skreślony)

c. dotacje, zapisy i darowizny.

§33

Majątkiem Towarzystwa zawiaduje Zarząd Towarzystwa. Zaciąganie zobowiązania majątkowego wymaga uchwały Zarządu.

§34

Postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

 

Rozwiązanie Towarzystwa

§35

Towarzystwo może ulec rozwiązaniu tylko na Walnym Zgromadzeniu, na z góry zapowiedziany wniosek Zarządu lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych, większością 3/4 głosów obecnych.

§36

1. W razie rozwiązania Towarzystwa Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.

2. Uchwała walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI