o Towarzystwie

Honorowy Przewodniczący

Od 2023 roku Honorowym Przewodniczącym PTLS jest prof. dr hab. Sambor Grucza, który przewodniczył Towarzystwu nieprzerwanie w latach 2012-2022.

Historia

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS) zostało powołane do życia wczesną jesienią 1981 roku z inicjatywy i dzięki staraniom prof. dr hab. Franciszka Gruczy, ówczesnego dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej do roku 1998. W roku 1998 funkcję przewodniczącego PTLS objęła prof. dr hab. Maria Dakowska. W 2009 roku przewodniczącym PTLS został prof. dr hab. Sambor Grucza, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2022 roku. W 2022 r. na Walnym Zgromadzeniu PTLS w Gdańsku wybrano obecne władze Towarzystwa. Pracami Zarządu Towarzystwa kieruje obecnie dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska.

Cele statutowe

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS) jest zarejestrowane sądownie i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

PTLS jest organizacją naukową, której celem jest przyczynienie się do rozwoju studiów i badań w dziedzinie lingwistyki stosowanej, oraz do wykorzystania ich wyników w praktyce.

Towarzystwo zmierza do osiągnięcia swego celu przez popieranie rozwoju badań w zakresie lingwistyki stosowanej, upowszechnianie i popularyzację osiągnięć lingwistyki stosowanej i związanych z nią dziedzin, ułatwianie i podtrzymywanie łączności wśród członków Towarzystwa, m.in. poprzez koordynację prowadzonych przez nich badań, współpracę z towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami działającymi w kraju i za granicą, których prace są istotne dla rozwoju lingwistyki stosowanej, organizowanie konferencji naukowych, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu prac i działalności Towarzystwa.

Członkostwo

PTLS składa się z członków zwyczajnych i honorowych. W myśl Statutu PTLS: członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, działająca zawodowo w zakresie lingwistyki stosowanej lub posiadająca wykształcenie w tym zakresie, którego kwalifikacje zostały uznane przez Zarząd Towarzystwa za wystarczające. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie wniosku kandydata. Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla Towarzystwa, wybrana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków obecnych.

Władze Towarzystwa

Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. Kadencja władz trwa 3 lata. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi 7 członków: Przewodniczący, dwoje wiceprzewodniczących, dwoje członków, sekretarz i skarbnik.

 

 

 


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI