Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, działająca zawodowo w zakresie lingwistyki stosowanej lub posiadająca wykształcenie w tym zakresie, którego kwalifikacje zostały uznane przez Zarząd Towarzystwa za wystarczające. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie wniosku kandydata i pisemnej opinii jednego członka zwyczajnego. Do przyjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów całego Zarządu; w razie równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego. Od omawianej decyzji przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla Towarzystwa, wybrana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu  Towarzystwa w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków obecnych.

POBIERZ DEKLARACJĘ

Działalność Towarzystwa jest finansowana ze składek członkowskich. Obecnie roczna składka członkowska wynosi 50 zł (płatna na konto PTLS).

Aktualne konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział w Warszawie
36 1600 1127 1824 3698 3000 0001

 

wpłaty składek członkowskich w polu „tytułem” powinny zawierać następującą informację: Nazwisko Imię, składka członkowska za <rok/lata>

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI